بررسي مؤلفه هاي فرهنگ سازماني مطالعه موردي

فرهنگ سازماني“ به عنوان مفهومي كه در بر دارندة باورهـا، رزشـها و جهـتگيريهـاي رفتـاري مـسلط در سـازمان اسـت براساس رويكرد جديد به سازمان از حدود بيـست سـال قبـل وارد مباحث و نظريات مربوط به سـازمان شـده اسـت. اكنـون همگان پذيرفتـهانـد كـه عملكـرد يـك سـازمان تنهـا متـأثر ازپ جنبه هاي فيزيكي و مادي آن نيست، بلكه عواطـف، ارزشـها و هنجارهاي رفتاري اعضاي سازمان نيز به همان نحو و حتي بـه ميزان بيشتري بر عملكرد سازمان تأثير مـيگذارنـد. امـروزه در حوزة علوم مـديريت و سـازمان متفكـران بـسياري در تـلاش جهت توضيح و تشريح ابعاد فرهنگ سـازماني و رابطـه بـا آن مفاهيمي از قبيـل بهـرهوري، اثربخـشي و عملكـرد ومـديريت وتکنو لوژی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *