بررسي كيفيت سرويس درشبكه هاي Diffserv + MPLS

اصلي يا هسته، باتوجه باتوجه به اهميت ويژگيهاي شبكه هاي ارتباطي درپشتيباني ازكيفيت سرويسـهاي ارائـه شـده بـر بسترسيسـتمهاي توزيع شده وباز، ونيزمشخصه هاي پوياي كيفي اين سرويسها، لازمست روشهاي نويني ارائه شوند. بدليل گسترش اسـتفاده از مجموعه پروتكلي ،IPدرشبكه ها وقابليت آن بعنوان پروتكل بنيادي شبكه هاي آينـده، روشـها، پروتكلهاواسـتانداردهاي مختلفي براي تكميل ورفع كمبودهاي آن جهت پشتيباني ازكيفيـت سـرويس مطلـوب، ايجادياتوسـعه يافتـه انـد، ازجملـه , Intserv, RSVP, Diffserv, MPLSو … . درمقاله حاضرروش تركيبي MPLSو Diffservبراي بهبود شبكه ها، بويژه شبكه ها، بويژه شبكه اصلي يا هسته، باتوجه به حجم بسيارزيادترافيك، بررسي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *