بررسي كمي عوامل مؤثر بر امپدانس توالي صفر كابلهاي زميني در يك مجتمع صنعتي

مقدار امپدانس توالي صفر و نسبت امپدانس توالي صفر به امپدانس توالي مثبت كابل در محاسبه جريانهاي اتصال كوتاه
فاز به زمين، تنظيم رله ها و طراحي اجزاي سيستم از اهميت زيادي برخوردار است . بر خلاف خطوط هوايي، نسبت
امپدانس توالي صفر به توالي مثبت در كابلها عدد مشخصي نيست و رنج تغييرات زياد دارد . از سوي ديگر، به دليل وابستگي امپدانس توالي صفر كابلها به شرايط و محيط نصب كابل، اغلب در كاتالوگ كابلها تنها امپدانس توالي مثبت آنها اعلام مي شود و پارامترهاي توالي صفر كابل داده نمي شود. در اين مقاله ميزان تأثير پارامترهاي مختلف روي امپدانس توالي صفر و نسبت امپدانس توالي صفر به امپدانس توالي مثبت كابلها بررسي و ارائه مي گردد. مطالعه بر روي كابلهاي موجود در يك مجتمع صنعتي انجام شده است . براي تعيين تأثير عوامل مختلف، شبيه سازي هاي زيادي به كمك نرم افزار EMTP انجام گرفته است . نتايج آناليز حساسيت براي كابلهاي مختلف در اينجا ارائه مي گردد و صحت نتايج شبيه سازي نشان داده مي شود. تأثير كمي هر يك از پارامترها در انواع مختلف كابل با سطوح مختلف ولتاژ در نهايت در يك جمع بندي ارائه مي گردد  .

 

عليرضا صفاريان -شهرام منتصر كوهساري -وحيد ماجدي اصل
گروه مهندسي برق و كامپيوتر- دانشكده مهندسي برق- دانشكده مهندسي برق
دانشكده فني دانشگاه تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير -دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *