بررسي كاربرداستراتژي RCM در برنامه ريزي تعميرات شبكه هاي انتقال

اين تحقيق كه با حمايت شركت انتقال نيرو خراسان (مهام شرق) صورت گرفته است،به معرفي ،بررسي و تحليل استراتژي (Reliability Centred Maintenance )RCM در برنامه ريزي تعميرات شبكه انتقال در سيستم قدرت مي پردازد. در عملكرد فعلي شركتهاي انتقال بر اساس روش PM ، عمليات نگهداري و تعميراتي تقريبا يكساني براي پستهاي مختلف در نظر گرفته مي شود، بعبارت ديگر مستقل از اهميت و نقشي كه يك پست در ساختار شبكه انتقال بر عهده دارد،عمليات بازبيني و تعميرات  دوره اي يكساني براي پستها مختلف برنامه ريزي مي شود. اين امر سبب شده است تا نتوان بطور بهينه و موثر از نيروي انساني و امكانات فني و مالي موجود در جهت  بهره برداري از شبكه انتقال استفاده نمود. از اين رو نياز به يافتن رويكرد و روشي جديد در اين زمينه احساس مي شد. روشي كه بتوان به كمك آن فاكتورهايي مثل تأثير عوامل محيطي و جغرافيايي پست؛ كيفيت تجهيزات در نحوه عملكرد صحيح آن و يا ميزان اهميت هر پست در بهره برداري ايمن از شبكه را در برنامه ريزي تعميرات در نظر گرفت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.