بررسي كاربرداستراتژي RCM در برنامه ريزي تعميرات شبكه هاي انتقال

اين تحقيق كه با حمايت شركت انتقال نيرو خراسان (مهام شرق) صورت گرفته است،به معرفي ،بررسي و تحليل استراتژي (Reliability Centred Maintenance )RCM در برنامه ريزي تعميرات شبكه انتقال در سيستم قدرت مي پردازد. در عملكرد فعلي شركتهاي انتقال بر اساس روش PM ، عمليات نگهداري و تعميراتي تقريبا يكساني براي پستهاي مختلف در نظر گرفته مي شود، بعبارت ديگر مستقل از اهميت و نقشي كه يك پست در ساختار شبكه انتقال بر عهده دارد،عمليات بازبيني و تعميرات  دوره اي يكساني براي پستها مختلف برنامه ريزي مي شود. اين امر سبب شده است تا نتوان بطور بهينه و موثر از نيروي انساني و امكانات فني و مالي موجود در جهت  بهره برداري از شبكه انتقال استفاده نمود. از اين رو نياز به يافتن رويكرد و روشي جديد در اين زمينه احساس مي شد. روشي كه بتوان به كمك آن فاكتورهايي مثل تأثير عوامل محيطي و جغرافيايي پست؛ كيفيت تجهيزات در نحوه عملكرد صحيح آن و يا ميزان اهميت هر پست در بهره برداري ايمن از شبكه را در برنامه ريزي تعميرات در نظر گرفت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *