بررسي فناوري وساختار تكنولوژي بلوتوث

در اين مقاله به بررسي فناوري بلوتوث كه روشي بي سيم بـراي برقـراري ارتبـاط بـين دسـتگاه هـاي مختلـف اسـت و در سالهاي اخير پيشرفت قابل توجهي داشته پرداخته شده است. ابتدا به چگونگي به وجود آمدن اين فناوري اشاره شده و در ادامـه به ورژن هاي مختلف آن و معايب و مزاياي آن اشاره شده است. علاوه بر آن مشخصات فني دندان آبي نيز ذكـر شـده اسـت و بـر اساس توان خروجي كلاسهاي مختلف نيز تقسيم بندي شده است. پروتكل هاي مختلفي كه باعث ايجاد ارتباط بين دستگاه ها مي شود نيز بررسي شده است. در انتهاي مقاله نيز مزاياي استفاده از دندان آبي و آينده پيش روي اين تكنولوژي آورده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *