بررسي فليكر توربينهاي بادي سرعتمتغير DFIGو بهبود آن با استفاده از مبدل طرف شبكه

زمينه كيفيت توان تورتوربينهاي بادي يكي از عوامل عمده توليدكننده فليكر در شبكههـاي قدرت ميباشند. در اين مقاله انتشار فليكر توربينهـاي بـادي سـرعت متغير با ژنراتور القايي تغذيه دوبل) ،(DFIGمورد بررسي قرارگرفته و تأثير عواملي چون سرعت متوسط باد، ميزان اغتـشاشات بـاد، ظرفيـت اتصال كوتاه شبكه و زاويه امپدانس شبكه ، بر روي انتشار فليكـر ايـن نوع توربينها تحليل ميگردد. همچنين در اين مقاله با استفاده از كنترل توان راكتيو خروجي ژنراتور، كه از طريق كانورتر طرف شبكه تـوربين
انجام ميگيرد، ميزان فليكر موجود در ولتاژ خروجـي بهبـود مـييابـد. براي كنترل جريان اين كانورتر جهـت بهبـود فليكـر، دو روش كنتـرل ولتاژ و كنترل توان راكتيو پيـشنهاد شـده اسـت. ايـن دو روش از نظـر توانايي در بهبود فليكر، ميزان توان راكتيو مـصرفي و ظرفيـت كـانورتر مورد نياز، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اسـت. نتـايج شـبيه سـازي، صحت عملكرد روشهاي پيشنهادي را در بهبود فليكر نشان ميدهد. با افزايش استفاده از انرژي باد در شبكههاي قدرت، تأثير توربينهاي بادي بر روي كيفيت توان شبكههاي قدرت، به عنوان يك مشكل جدي مورد توجه قرار گرفته است.يكي از مسائل بسيار مهم در مهم در زمينه كيفيت توان توربينهاي بادي، بحث فليكر يا نوسانات ولتاژ ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *