بررسي فرمت هاي مختلف ذخيره سازي اطلاعات تخليه جزئي در دستگاههاي معمول اندازهگيري PDو نقش آن در تشخيص عايقي تجهيزات فشار قوي

امروزه اندازهگيري تخليه جزئي به عنوان يكي از قدرتمندترين روشــهاي تشــخيص عــايقي, جايگــاه ويــژهاي در زمينــه مونيتورينگ و بررسي كيفيت سيستم عايقي تجهيزات مختلف فشار قوي پيدا كرده است. دسـتگاههاي مختلفـي كـه امـروزه براي اندازهگيري تخليه جزئـي بـه كـار مـيرود, پارامترهـاي متفاوتي از آن را آشكارسازي ميكنند و فرمـت ذخيـرهسـازي اطلاعات در آنها با يكـديگر متفـاوت اسـت. همـين موضـوع سبب شده است كه دستگاههاي اندازهگيري مختلـف كـارآيي متفاوتي در زمينه تعيين عيب تخليه جزئي داشته باشند. در اين مقاله با بررسي فرمـت ذخيـرهسـازي چنـد دسـتگاه مختلـف اندازهگيري, توانايي هر يك در توليـد الگوهـاي مفيـد جهـت تشخيص انواع عيوب تخليه جزئي مورد بحث و بررسي قـرار گرفته است. براي اين منظور عـلاوه بـر اسـتفاده از اطلاعـات موجود در بانك اطلاعـاتي ايـن دسـتگاهها, از نتـايج تجربی iحاصل از اندازهگيري بر روي عيوب مصنوعي نيز بهره گرفتـه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *