بررسي عوامل موثر بر پذيرش خدمات الكترونيكي دفاتر پيشخوان دولت به عنوان كانال خدمات در مشهد

پذيرش دولت الكترونيكي و به كارگيري آن، يكي از مباحث مهمي است كه در استفاده از فناوري هاي جديد مورد توجه قرار مي گيرد. اهميت اين موضوع به اين دليل است كه در صورتي كه خدمات دولت الكترونيكي توسط شهروندان مورد استفاده قرار نگيرد، انجام سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث
اتلاف سرمايه ها و منابع خواهد شد. پذيرش خدمات الكترونيكي توسط شهروندان، اثربخشي و سودمندي اين خدمات را تضمين مي كند.در ايران خدمات دولت الكترونيك از طريق دفاتر پيشخوان دولت به شهروندان ارائه مي گردد، لذا اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر پذيرش خدمات اين دفاتر در شهرستان مشهد ميپردازد. روش تحقيق، ماهيتي پيمايشي- كاربردي دارد. داده هاي اين تحقيق با نظرسنجي از شهروندان ، از طريق پرسش نامه انجام و روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مورد بررسي و ضريب آلفاي كرونباخ بزرگ تر از 0/7براي سازه هاي مختلف پرسش نامه، پايايي آن را مورد تأييد قرار داد. تحليل آماري داده ها از روش آماري مدل هاي معادلات ساختاري انجام شد. نتايج نشان داد كه اولاً عوامل سازماني و اجتماعي بر سودمندي و سهولت در ك شده اثر مثبت معنا دارند. همچنين اثر سهولت و سودمندي درك شده بر نگرش به سمت استفاده و در نهايت نيز تأثير اين متغير بر قصد رفتاري مورد تأييد قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *