بررسي عملكرد يك محدودسازجريان تريستوري جديد دركاهش سطح اتصال كوتاه

قدرت اتصال كوتاه شبكه هاي نيرورسـاني بـرق همـراه بـا توسعه شبكه در حال افزايش مي باشدكه درنتيجـه عـلاوه بـر گسترش دامنـه خرابـي تجهيـزات در شـرايط اتـصال كوتـاه، سرمايه گذاريهاي موجـود شـبكه را بـا تهديدمواجـه خواهـد نمود.لـذابا توجـه بـه پيـشرفت و افـزايش قابليـت تجهيـزات الكترونيك قدرت،مسئله كنترل قدرت اتصال كوتاه شبكه هاي الكتريكي با استفاده از قابليتهاي تجهيزات فوق تحـت عنـوان محدود ساز جريـان خطـا ) (FCLازمباحـث تحقيقـاتي روز علمي دنيا محسوب مي شود.محدود كننده هاي جريـان خطـا وظيفه دارند جريان اتصال كوتاه را قبل از رسيدن بـه حـداكثر مقــدار خــود محدودكننــد بطوريكــه تجهيــزات حفــاظتي و  كليدهاي قدرت توانايي قطع آن را داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *