بررسي عملكرد كنترلر طراحي شده برپايه مدل كامل مبدل باك- بوست مستقيم متصل به آرايه خورشيدي

عملكرد اين كنترلرها با كنترلرهايي كه بر اساس مدل ساده طراحي شده اند مورد مقايسه قرار مي گيرد. تمامي آزمايشات برروي يك نمونه ساخته شده از مبدل مذكور كه به يك آرايه فتوولتائيك متصل شده انجام مي شود. نتايج حاصله نشان ميدهند كه كنترلر طراحي شده بر اساس مدل كامل ، مشخصه ديناميكي سيستم را نسبت به كنترلر مبتني بر مدل ساده بهبود چشمگيري داده است. همچنين، تطابق دياگرام بود بدست آمده از روش آنالوگ در نرم افزار PSIMو تابع تبديل مدل ارائه شده، دقت مدل حاصله را تائيد مينمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *