بررسي عملكرد دو الگوريتم ژنتيك GA و اجتماع ذرات PSOدر مساله “كاهش تلفات با خازن گذاري بهينه در سيستم هاي توزيع”

امـروزه روشـهاي هوشـمند كاربردهـاي گـسترده اي در حـل مسايل مختلف مخصوصاً در مسايل بهينه سـازي پيـدا كـرده اند. با توجه به تعدد اين روشها و الگوريتمهاي مختلف بـراي حل اين قبيل مـسايل در ايـن مقالـه بـه منظـور تعيـين روش مناسب از ميان روشهاي مختلف بـراي حـل مـسايلي از قبيـل خازنگذاري كه از نوع مسايل با دامنه جواب گسترده و نقـاط بهينه نزديك به هم و بسيار زياد ميباشد، مساله از طريـق هـر دو الگوريتم اجتماع ذرات و الگوريتم ژنتيك مـورد بررسـي و تحليل قرار گرفته و اين دو الگوريتم از لحاظ دقت در رسيدن به جواب و سرعت پاسخ دهي و قابليت اطمينـان بـه جـواب مورد مقايسه قرار گرفته اند. براي دو حالـت مقايـسه دقـت و مقايسه سرعت، شروط پايـان الگـوريتم هـا متفـاوت در نظـر گرفته شده اسـت. پـس از بررسـي نتـايج ايـن دو الگـوريتم مشخص گرديد كـه در ايـن مـساله خـاص و مـسايل مـشابه احتمال همگرايي و رسيدن الگوريتم اجتماع ذرات به جـواب بهينه نسبت به الگوريتم ژنتيـك انـدكي بيـشتر اسـت. يعنـي الگوريتم اجتماع ذرات سازگاري بيشتري براي حل اين مساله دارد. ولي از نظر سرعت پاسخ دهي الگـوريتم ژنتيـك قـويتر بوده و در مواقعي كه همگـرا مـي شـود نـسبت بـه الگـوريتم اجتماع ذرات سريعتر مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *