بررسي علل عدم تطابق اجراي مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري با برنامه ريزي بازار برق ايران

در اين مقاله ابتدا مدل استفاده شده در بازار برق جهت در مدار قرار دادن واحدها ، فرموله شده است . سپس علل عدم
تطابق اجراي مر كز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري (بهره بردار) با برنامه ريزي بازار مورد بررسي قرار گرفته است .
دلايل اين عدم تطابق را به صورت زير مي توان دسته بندي نمود. الف) ناقص بودن مدلي كه بازار براي برنامه ريزي استفاده مي نمايد، ب ) خروج اضطراري واحدها و خطوط انتقال، و ج ) خطا در پيش بيني ميزان مصرف و توليد . علل ناقص بودن مدل بازار خود به دو دسته تقسيم م ي گردد: الف ) مدل سازي نادرست برخي واقعيات، و ب ) مدل ننمودن برخي واقعيات . مدل سازي نادرست برخي واقعيات شامل مدلسازي شبكه، مدلسازي قيود بين ناحي ه اي، مدلسازي بار، و مدلسازي توليد مي شود. واقعيات در نظر گرفته نشده در مدل شامل سروي س هاي جانبي، و امنيت شبكه مي باشد. هر يك از دلايل فوق به تفصيل در اين مقاله بحث شده است.

 

مجيد علومي بايگي، علي كريمپور، ناصر پريز
دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشكده برق و رباتيك، گروه قدرت
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه برق
شركت مهندسي مهام شرق، واحد مشاوره و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *