بررسي علل سركابل زدگي در يك شبكه برق فشار متوسط و طراحي راهكارهاي اصلاحي براي رفع آن

خسارات ناشي از خطا و خرابي در تجهيزات مهم شبكه نظير كابلها فقط منحصر به تعمير و بازيابي آنها نيست . بلكه قطع سرويس در مدت تعميرات تا بازگشت مجدد آنها به سرويس خسارات به مراتب سنگينتري را به شبكه تحميل ميكند. لذا بررسي و يافتن علل و عواملي كه منجر به حوادث و خسارت به اين تجهيزات ميشوند ضروري است. در اين مقاله علل آسيب ديدن سركابلهاي 20كيلوولت يك مجتمع صنعتي بررسي شده است. كليه اجزاي شبكه برق اين مجتمع توسط نرم افزارهاي EMTPو DIgSILENTمدل شده و مطالعات گذرا جهت بررسي علل سركابل زني انجام شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *