بررسي علل اورهيت شدن لوله هاي سوپرهيتر يك بويلر صنعتي

پس از گاز سوز شدن يك بويلر صنعتي 190تني كارخانه نيشكر مشاهده گرديد كه لوله هاي سوپرهيتر ثانويه دچار آسيب شده و پس از مدتي گسيختگي در آنها اتفاق مي افتد. آناليز لوله هاي آسيب ديده نشان داد كه افزايش دماي فلز عامل تخريب آنها مي باشد. جهت بررسي و شناسايي عوامل افزايش دماي فلز آزمايشهاي مختلفي همچون آناليز رسوب، آناليز دود خروجي، تست عملكرد، اندازه گيري دماي گاز داخل بويلر صورت گرفت. جهت تعيين دلايل اورهيت شدن موضوع از دو جنبه احتراق و عملكرد مشعل ها و سيكل آب و بخار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايشها و بررسي ها نشان داد كه كيفيت آب مصرفي و رژيم شيمايي مورد استفاده اشكال داشته و منجر به ايجاد رسوب در بخش هاي مختلف بويلر مي گردد. بررسي عملكرد مشعل ها نيز نشان داد كه طراحي مشعل براي سوخت گاز ايراد داشته و برخورد شعله با لوله ها عامل مهم اورهيت شدن آنها مي باشد. در مجموع اندر كنش برخورد شعله با لوله ها و ايجاد رسوب عوامل آسيب ديدگي لوله هاي سوپرهيتر ثانويه مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *