بررسي علت صدمه ترانسفورماتورهاي تعميري نيروگاه نكا

كــاركرد بــدون اشــكال ترانــسفورماتورهاي قــدرت از نظــر اقتصادي و افزايش قابليت اطمينان از بهره برداري شبكه انتقال نيرو اهميت زيادي دارند. رفع اشكال ترانسفورماتور قبـل از وقوع يك حادثه جدي از اهميت زيادي برخوردار مـي باشـد. يكي از فاكتورهاي مهم بـراي افـزايش عمـر ترانـسفورماتور، انجام بموقع تعميـرات و رفـع اشـكال آن قبـل از بـروز يـك اشــكال واقعــي مــي باشــد. ولــي مــشاهده شــده اســت ترانسفورماتورهاي تعميري بدلايل گوناگون پس از گذشـت مــدت كوتــاهي از بهــره بــرداري آن هــا صــدمه ديــده و قابليت اطمينان بهره برداري سيستم انتقال نيرو را مختل مي نمايند. بعضاً نيز منجر به واردنمودن خسارت زيـاد بـه ديگـر تجهيزات و در مواردي سبب خروج دراز مدت واحدهاي توليدي مي گردند. در اين مقاله در رابطه بـا وقـوع حادثـه در ترانسفورماتورهاي تعميري تحقيقـاتي انجـام گرديـد . علـت صدمه ترانسفورماتورها، مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت و بـراي جلـوگيري از وقـوع حادثـه ديگـر ترانـسفورماتورهاي تعميري پيشنهاداتي ارائه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *