بررسي ظرفيت غيرقابل استفاده در ترانسفورماتورهاي توزيع به دليل عدم تعادل فازها در شبكه

lعدم تعادل در سيستم هـاي قـدرت يكـي از مسـائل اجتنـاب ناپذير است كه عمدتاً ناشي از وجود بارهاي تكفاز در شـبكه مي باشد. اين نامتعادلي تبعات منفي بسياري را بـه دنبـال دارد كه از جملـه آن افـزايش تلفـات حرارتـي و كـاهش رانـدمان تجهيزات سيستم هاي قدرت است . هدف اين مقاله بررسي و مطالعه ظرفيت غير قابل استفاده در ترانسفورماتورهاي توزيـع به دليل عدم تعادل در شبكه مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *