بررسي ظرفيت سيستم هاي CDMAضريب گسترش متغير در محيط چند سلولي

در اين مقاله ظرفيت سيستم هاي دسترسي چندگانه در (VSG-CDMA) با تقسيم کد با ضريب گسترش متغير محيط هاي چند سلولي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. خدمات داده چند نرخي به عنوان يکي از سرويس هاي مهم باند گسترده در CDMA در سيستم هاي سيار نسل سوم نظير يکي از VSG-CDMA نظر گرفته شده اند. سيستمهاي روشهاي پياده سازي سيستم هاي چند نرخي مي باشد. روش ديگربراي پياده سازي اين سيستم ها استفاده از سيستم هاي چند کدي است. ظرفيت این سيستم ها به صورت حداکثر تعداد کاربران صدا و داده نرخ بالا وپايين که سيستم مي تواندبا توجه به احتمال خطا و کيفيت سرويس دهي معين پشتيباني کند، در نظر گرفته می شود. در اين مقاله کاربردهاي صدا و داده نرخ بالا و پا يين وهمچنين نرخهاي داده با ضرايب فعاليت متفاوت و کيفيت هاي سرويس دهي مختلف
مدنظر قرار گرفته و بطور تحليلي تعداد کاربران داده مجاز در باند گسترده با CDMA محيط چند سلولي در يک سيستم 5 محاسبه می گردد. MHz پهناي باند 5 مگا هرتز میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *