بررسي سيستم كدگذاري عملكرد واحدهاي توليد در مراجع مختلف و مقايسه آنها با سيستم ايران جهت ثبت حوادث نيروگاه ها

واحدهاي توليـد يكـي از بخـشهاي مهـم سيـستمهاي قـدرت ميباشند كه عملكرد آنها مـيتوانـد تـاثير بـسزايي در قابليـت اطمينان كل سيستم داشته باشد. جهت تعيـين قابليـت اطمينـان واحدهاي توليد و انجام مطالعات سطح HLIلازم است تـا در ابتــدا اطلاعــات عملكــرد واحــدها در طــي ســالهاي گذشــته جمعآوري شده و جهـت تعيـين شاخـصهاي قابليـت اطمينـان واحد مورد استفاده قرار گيرد. در اين راسـتا تـلاش شـده اسـت تـا بـا بررسـي كـدهاي اختصاص داده شـده بـراي عملكـرد واحـدهاي توليـد در دو مرجع بين المللـي CEAو IEEEو همچـنن مقايـسه آنهـا بـا سيستم كدگذاري ايران، مزايا و معايب هر يـك مـورد بررسـي قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *