بررسي سيستمهاي راديويي ترانك ديجيتال( تترا)

ارتباطات راديويي به سبب ماهيت خود، بسيار سريع و آسان نصب شده و نياز به فراهم آوردن بستر انتقال اهميت ارتباطات دربعضي شركتها بگونه اي است كه بايد براي آن شبكه خصوصي در نظر گرفت و انتقال اطلاعات حياتي اين مجموعه را از طريق يك بستر مطمئن انجام داد. از آنجا كه باند فركانسي نيز نظير تمام منابع ومواهب طبيعي محدود مي باشد و موانع زيادي براي اعطاي حتي يك فركانس به يك گروه ارتباطي وجود دارد. نياز به استفاده بهينه از پهناي باند امري ضروري به نظر ميرسد. در اين مقاله هدف از بررسي سيستم هاي ترانك و ديجيتال و ياد آوري مزاياي آنها پيشنهاد استفاده از سيستم هاي راديويي استاندارد اروپايي راديوهاي ترانك يا تترا مي باشد كه بوسيله مؤسسه استاندارد اروپا و همچنين اروپايي راديوهاي ترانك يا تترا مي باشد كه بوسيله مؤسسه استاندارد اروپا و همچنين مؤسسات آمريكايي مورد تاييد و استفاده قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *