بررسي سوختگي لاينرهاي نيروگاههاي گازي در محل تقاطع با كراس فاير تيوب

در اين مقاله دلايل سوختگي لاينر نيروگاه گازي قائن با استفاده از شبيه سازي عددي مورد مطالعه قرار مي گيرد. داده ها و عكسهاي موجود نشان مي دهند لاينرهاي محفظه احتراق در نزديكي محل تقاطع با كراس فاير تيوب )شعله پخش كن( دچار سوختگي مي شوند. نتايج نشان مي دهد در ابتداي هر راه اندازي، بدليل عبور شعله از لوله كراس فاير تيوب، دما بر روي بدنه لاينر در محل تقاطع با آن تا حدود 1030درجه كلوين ) با صرفنظر از پديده ذوب( افزايش پيدا كرده و باعث سوختگي بدنه لاينر مي شود. همچنين نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه پس از روشن شدن مشعل هاي مجاور و عدم عبور شعله از لوله كراس فاير تيوب، به دليل تقارن رژيم جريان، دما در محل مذكور تا حدود 530درجه كلوين كاهش پيدا مي كند. راه اندازي هاي پياپي نيروگاه مي تواند باعث تكرار اين پديده شده كه به مرور زمان باعث وارد آمدن آسيب
جدي در محل ماكزيمم دما مي شود. بعد از پيش بيني محل سوختگي با استفاده از شبيه سازي و اطمينان از تطابق نتايج با مشاهدات تجربي، اثر تغيير تعداد سوراخهاي سطح لاينر در محل سوختگي مورد بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *