بررسي سرعت باد مناسب جهت طراحي برپايه قابليت اطمينان خطوط انتقال نيرو در ايران

نحوه رخداد شرايط آب و هوايي ميتواننـد بـا توابـع توزيـع آماري توصيف شوند. به منظور دسـتيابي بـه ايـن توابـع نيـاز است كه چگونگي نظير نمودن سرعتهاي باد به اين منحنيهـا بررسي شود. نرم افزارهاي مختلفي همچـون – MATLAB كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است- ميتوانند چنين تناظري را انجام داده و پارامترهاي مربوطه را تخمين بزنند. سرانجام بهترين منحني نظير شده به مجموعه اطلاعات واقعي انتخاب شده و با استفاده از توزيع مربوطه، سرعت باد طراحي را بـراي هـر منطقـه خـاص، در سـطوح قابليـت اطمينانهـاي مختلف )به طور خاص براي سه سطح قابليت اطمينان تعريف شـده در  IEC محاسـبه مـيكنـيم. ايـن رونـد بـراي كليـه ايستگاههاي هواشناسي در ايران انجام شده است و تعدادي از  مهمترين آنها در اين مقاله آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *