بررسي روند تغييرات بار شبكه سراسري برق ايران

تامين برق مورد نياز از جمله ي دغدغه هاي رهبران و تصميم گيرندگان هر نظام اجتماعي است. همبستگي بين ميزان مصرف انرژي و علي الخصوص انرژي الكتريكي با رفاه اجتماعي خود بيانگر اين موضوع است. از اين رو بررسي هاي مختلف روي منحني مصرف سالانه، ازسالهاي دور متداول بوده است. مقاله ي پيش رو نتايج بررسي روند رشد بار سالانه ي شبكه ي سراسري برق ايران است. اين بررسي ها در دو دسته ي كلي مقايسه و تحليل منحني هاي بار روزانه و تداوم بار در سالهاي 78و 84و همچنين بررسي روند رشد بار سالانه طي سالهاي با توجه به تعاريف ارائه شده براي پيك بار يا پيك مصرف انرژي مي باشد. در بررسي ها توجه به اين نكته حائز اهميت است كه شبكه سراسري طي اين سالها دستخوش تغييرات فراوان شده است كه قابل ملاحظه ترين آنها اضافه شدن شبكه خراسان و سيستان به شبکه سراسریبین سال های 77 و 78 میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *