بررسي روش waveshrinkدر بهسازي گفتار و بهبود عملکرد آن

نتايج شبدر اين مقالـه بـه بررسـي روش ،waveshrinkكـه از تبــديل موجــک ١بــراي بهســازي گفتــار اســتفاده مــي کنــد، مي پردازيم. اين روش بـه کمـک يـک مقـدار آسـتانه، بعضـي ضرايب موجک سيگنال نويزي را اصلاح کرده و بدين ترتيـب سعي مي کند نويز را کاهش داده و يا حذف کند. در اين مقاله با ارائه برخي راهکارها سعي ميکنـيم عملکـرد waveshrinkرا بهبود دهيم. از جمله اين راهکارهـا اسـتفاده از يـک الگـوريتم آسـتانه گـذاری جديـد، يـک روش انتخـاب مقـدار آسـتانه و روشهايي براي تعيين نواحي بي واک ٢و نواحي سکوت ٣است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *