بررسي روشهاي مختلف مدل سازي كانال خط قدرت براي استفاده BPLC

اخيراً ارتباطات باند پهن خط قدرت BPLCتوجه زيادي را در تكنولوژي ارتباطات به خود جلب كرده است. اين امـر بـه جهت مقرون به صرفه بودن ارسال سـرويس هـاي نـرخ داده هاي بالا با استفاده مجدد از كابل هاي خـط قـدرت اسـت.در اين مقاله روش هاي مختلف مدل سازي خـط مـورد بررسـي قرار گرفته است. هر كـدام از ايـن روشـها معايـب و مزايـاي خاصي دارند، كه با بررسي آنها ميتوان كامل ترين روش مدل سازي كه بتوانـد تـاثير پارامترهـاي مـوثر در كانـال BPLCرا مورد اررزيابي قرار دهد، انتخاب نمود. براي اعتبارسنجي ايـن روشها از آزمايش عملي يا از نرم افزار ATP-EMTPاسـتفاده مینمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *