بررسي روشهاي مختلف محاسبه اندوكتانس هادي در فركانسهاي مختلف و پيدا كردن فركانس شكست هادي

در اين مقاله روشهاي مختلف محاسبه اندوكتانس هادي مستقيم در فركانسهاي مختلف و به ازاي ابعاد مختلف هادي مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از يكي از نرمافزارهاي المان محدود  FEMMاندوكتانس هادي در فركانسها و ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه در يك فركانس مشخص مقدار اندوكتانس هادي داراي مقدار بيشينه خود ميباشد كه از اين فركانس به عنوان فركانس شكست ياد شده است. استفاده از فركانس شكست هر هادي به دليل وجود اندوكتانس ماكزيمم باعث ايجاد تلفات توان راكتيو بالا ميگردد. همچنين نشان داده شده است كه در فركانس شكست، مقدار عمق نفوذ با شعاع هادي به ازاي هاديهاي مختلف برابر مقدار ثابتي است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *