بررسي رفتار پيرشدگي عايق سلولز در نقطه مرزي

مواد سلولزي به منظور تامين خواص عايقي و استحكام مكانيكي در بسياري از تجهيزات همچون ترانسفورماتورها ، راكتورها، كابلها و ماشين هاي الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرند.براي ارزيابي شرايط اين عايق ها نياز به بررسي مشخصات آنها در حداكثر دماي مجازشان يعني 105 درجه سانتي گراد وجود دارد . تا كنون بر رفتار و مشخصات اين نوع عايق ها در شرايط دمايي مرزي، مطالعه دقيقي صورت نگرفته و تا حدي نيز پيچيده است . لذا در اين مقاله مشخصات فيزيكي و الكتريكي عايق هاي سلولزي تحت تنش حرارتي و با دماي مذكور،بررسي شده است .بدين منظور آزمايشات مختلفي براي تعيين خواص عايق سلولزي همچون ولتاژ شكست،ضريب تلفات عايقي،ظرفيت خازني، و استقامت كششي آن در طول مدت زمان تنش حرارتي انجام شده است . اين آزمايشات نشان داده است كه برخي از شاخص هاي فوق همچون استقامت كششي و ضريب تلفات عايقي كاغذ ،در اين دما تغييرات زياد داشته و زمان نيز بر آن موثر بوده است و اين در صورتي است كه در برخي ازشاخص ها تغييرات چشمگيري مشاهده نگرديد .ضمنا با برازش برخي از اين شاخص ها، پايان عمركاغذ تخمين و وابستگي برخي از اين
شاخص ها با يكديگر ارائه شده است .

 

محمد ميرزايي -احمد غلامي – حميدرضا طيبي

دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشكده برق
دانشگاه مازندران – دانشكده فني و مهندسي
موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران
جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *