بررسي رفتار ديناميكي منابع توليد پراكنده در هنگام وقوع اتصال كوتاه و تأثير آن بر هماهنگي تجهيزات حفاظتي شبكه توزيع

در اين مقاله نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده براي بررسي تأثير منابع توليد پراكنده بر روي هماهنگي تجهيزات حفـاظتي شبكه هاي توزيع ارائه شده اسـت. بـراي اتصـال منـابع توليـد پراكنده به شبكه توزيـع بايـد تغييراتـي در تنظيمـات سيسـتم حفاظت اين شبكهها اعمال شود. اعمـال تنظيمـات جديـد در برخي موارد باعث قطع بيمورد منابع توليد پراكنده ميگـردد. اين پديده در شبكههـايي كـه داراي ظرفيـت بـالايي از منـابع توليد پراكنده هستند باعث ايجاد مشكلات زيـادي مـيگـردد. بنابراين لازم است كه تغييراتي در الگوريتمهاي موجود بـراي هماهنگي حفاظتي داده شود. در اين مقاله بـه منظـور بررسـي طرحهاي حفاظتي گوناگون، مدل ديناميكي شبكه توزيع بـراي انجام مطالعات در نظر گرفته شده و ايـن مـدل بـا اسـتفاده ازDIgSILENT Power Factory 13.2 شبيه سازي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *