بررسي رابطه خود مختاري كاركنان وادراك توانمندي آنها در شركتهاي توزيع برق باختر

هدف از اين تحقيق اين بود كه موضوع توانمند سازي كاركنان را در سطح شركتهاي توزيع نيروي برق منطقه اي باختر مورد مطالعه قرار دهد و كوشش نمود تا به بررسي
عوامل موثر بر توانمند سازي مانند خود مختاري ،دانش و مهارتوارتباطات و جريان اطلاعات بپردازد. توانمند سازي به عنوان يك مفهوم كاربردي توسط آقاي اسپريتزردر سال1955 و بر اساس تعريف مفهومي روانشناسي توانمند سازي به وسيله آقاي توماس و ولتهاوس به كار برده شد.بر اساس اين تعريف توانمند سازي شامل چهار عنصر است:معني دار بودن،شايستگي،حق تعيين سرنوشت و موثر بودن.خودمختاري به عنوان يك مفهوم كاربردي توسط آقاي بريج در سال 1985تحت عنوان مقياسهاي خود مختاري در كار مورد استفاده قرارگرفت كه با سه جنبه از خود مختاري سنجيده ميشود:خود مختاري در روش انجام كار،خود مختاري در معيارهاي انجام كار و خود مختاری در زمان انجام کار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *