بررسي رابطه بين عدالت سازماني و سرمايه فكري در نيروگاه سيكل تركيبي يزد

عدالت سازماني متغيري است كه به توصيف عدالت كه به طور مستقيم با موقعيتهاي شغلي ارتباط دارد ميپردازد. همچنين در عدالتسازماني مطرح ميشود كه بايد به چه شيوههايي با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند كه به صورت عادلانهاي با آنها رفتار شده است. از طرف ديگر، امروزه سرمايهفكري به عنوان عامل اصلي ايجاد مزيترقابتي پايدار شناخته شده است؛ بهطوريكه توجه به جنبههاي رشد و شكوفايي آن در سازمانها امروزه بيش از پيش مورد توجه مديران و متخصصان رفتارسازماني قرار گرفته است. از جمله عواملي كه به نظر ميرسد در اين راستا كاربرد گستردهاي داشته باشد، عدالتسازماني است. بنابراين، اين پژوهش درصدد است تا به بررسي رابطه بين دو متغير عدالت سازماني و سرمايه فكري در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بپردازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *