بررسي رابطه بين سهم هارمونيكي در باسبار PCCو مكان نصب فيلتر هارمونيكي در شبكه توزيع

يش نيز پيدا ميكنددر اين مقاله، رابطه بين سهم هـارمونيكي در باسـبار 1PCCو مكان نصب فيلتر هارمونيكي در شـبكه توزيـع مـورد بررسـي قـــرار گرفتـــه و نشـــان داده شـــده اســـت كـــه همـــواره مصرفكنندههاي هارمونيكزا مسئول نصب فيلتر هـارمونيكي نيستند. به گونهاي كه حتي اگر مصـرفكننـدهاي داراي سـهم بيشتري نسبت به شبكه بـالادسـت در ايجـاد جريـان و ولتـاژ هارمونيكي در باسبار PCCباشد، باز هم ممكن است مسـئول نصـب فيلتـر نباشـد و در صـورت نصـب، نـه تنهـا مقـادير هارمونيكها كاهش نمييابد بلكه افزایش نیز پیدا میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *