بررسي رابطه ادراك كاركنان از عدالت سازماني و فلات زدگي شغلي بر اساس مدل سه عاملي باردويك در شركت توزيع نيروي برق استان قم

زماني ارتباط معناداردر اين پژوهش سعي شده است رابطه ابعاد عدالت سازماني و فلات زدگي شغلي در شركت توزيع نيروي برق
استان قم مورد بررسي قرار گيرد. جامعه آماري اين تحقيق تمامي 261كارمند رسمي شركت بودهاند كه با استفاده از
جدول كرجسي و مورگان، 152نفر از آنها به روش تصادفي طبقاتي به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. در اين تحقيق كه از جنبه هدف كاربردي و از نحوه جمع آوري اطلاعات توصيفي- همبستگي است، به منظور اندازهگيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه عدالت سازماني نيهف و مورمن و پرسشنامه فلات شغلي ميليمن استفاده شد كه هر دو پرسشنامه از روايي و پايايي بالايي برخوردار بودند. داده هاي به دست آمده نيز با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي استنباطي رگرسيون خطي و تي تك نمونه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين فلات زدگي شغلي و عدالت سازماني ارتباط معنادار و منفي وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *