بررسي خوردگي سيستم خنك كاري كمكي نيروگاه ها در حضور هيدرازين و مشتقات تيازوليدين

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق -بررسي خوردگي سيستم خنك كاري كمكي نيروگاه ها در حضور هيدرازين و مشتقات تيازوليدين

دانلود مقاله :بررسي خوردگي سيستم خنك كاري كمكي نيروگاه ها در حضور هيدرازين و مشتقات تيازوليدين

ساليانه هزينه هاي هنگفتي در حدود 1 الي 5 درصد توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي صرف جلوگيري از خوردگي، جابجايي قطعات خورده شده، تعميرات و نگهداري و حفاظت محيطي مي گردد. يكي از روشهاي عملي و مؤثر در مهار خوردگي و كاهش خسارات ناشي از آن استفاده از بازدارنده هاي خوردگي است.استفاده از بازدارنده ها يكي از عملي ترين روشها براي جلوگيري از خوردگي به خصوص در محيط هاي خورنده آبي مي باشد. مشهورترين بازدارنده ها در محيط هاي آبي تركيبات آلي محتوي نيتروژن، گوگرد، سولفور، اكسيژن و حلقه هاي آروماتيك با پيوندهاي دوگانه مي باشد. اولين مرحله بازدارندگي اين مشتقات جذب در فصل مشترك محلول – فلز و جايگزيني مولكول هاي بازدارنده با مولكول هاي آب است. به طور كلي عملكرد بازدارنده ها به شكل ها ي متعددي مي باشد.

در اين تحقيق  بازدارندگي از خوردگي فولاد نرم در آب سيستم خنك كاري كمكي نيروگاهها در حضور هيدرازين و -2 فنيل آمينو –تيازوليدين و با استفاده از تكنيكهاي كاهش وزن،  پلاريزاسيون پتانسيوديناميك، اسپكتروسكوپي امپدانس (E.I.S) و تصويربرداري روبش از سطح (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل از تكنيكهاي كاهش وزن و  امپدانس (E.I.S) نشان مي دهند كه خوردگي آلياژ در حضور 2- فنيل آمينو – تيازوليدين به مراتب كمتر از هيدرازين است و درصد بازدارندگي و همچنين ميزان پوشش  سطحي با افزايش غلظت بازدارنده هاي مذكور افزايش مي يابد . مطالعات پلاريزاسيون پتانسيوديناميك نشان مي دهد كه تركيب 2- فنيل آمينو – تيازوليدين يك بازدارنده مختلط در محيط آبي مي باشد و جذب آن بر روي فلز از ايزوترم جذب لانگموير پيروي مي كند. در نهايت تصاوير ميكروسكوپي (SEM) گرفته شده از سطح فلز نشان  دهنده تشكيل يك فيلم كاملاً يكنواخت بر روي فلز در حضور 2- فنيل آمينو –تيازوليدين مي باشد اما در حضور هيدرازين با غلظت معين 31(ppm) خوردگي يكنواخت بر روي سطح فلز همچنان مشاهده مي گردد.

 

مهدي يزدي زاده – محمد حسين فرومند
نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
كرمان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *