بررسي خطرات احتمالي استفاده از لامپ كممصرف براي سلامتي انسان

با گذشت بيش از 100سال از پيدايش لامپهاي الكتريكـي و توسعه روز افزون انواع فنآوريهـا، اسـتانداردهاي ايمنـي در عرصه صنعت لامپ همگام بـا ايـن پيشـرفت تهيـه و تـدوين نگرديده است و بسياري از قضاوتهـا و پـيش داوريهـا در خصوص خطرات احتمالي انواع لامپهـا بصـورت سـينه بـه سينه و نقل قـول و بـدون ارائـه مـدارك و مسـتندات علمـي صورت گرفته است. در سالهـاي اخيـر بـا اسـتفاده وسـيع از لامپهاي كممصرف و جايگزيني سريع آن بجاي لامـپهـاي رشته اي همواره دغدغهها و نگرانيهايي از سوي سازمانهـاي محيط زيست و مسئولين بهداشتي كشورها نسبت به معايب و خطرات احتمالي استفاده وسيع از اين لامـپهـا مطـرح بـوده است كه در اين مقاله مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. اين آثار جانبي در سه بخش تشعشـعات مـاوراءبنفش، جيـوه بكاررفته در تيوب لامپ و مواردي از قبيـل شـيوع سـردرد و چشمدرد موردبحث قرار گرفته است. در مطالعات انجام شده كه خلاصهاي از آنها در اين مقاله آمده، ثابت گرديـده اسـت كه لامپ كممصـرف از نظـر بهداشـتي، در گـروه لامـپهـاي بيخطر قرار ميگيرد و تأثير سوئي بر سلامتي انسان ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *