بررسي خطاي CVTدر اندازه گيري هارمونيك هاي سوم و پنجم ولتاژ در پستهاي فشار قوي ايران و ارائه راهكار اصلاحي بهينه

امروزه ارزيابي كيفيت توان داراي اهميت خاصي در مديريت سيستمهاي الكتريكي است. يكي از جنبه هاي ارزيابي كيفيت توان مطابقت آلودگي هارمونيكي با استاندارد صنعت برق ايران و استانداردهاي بين المللي مي باشد. همه استانداردها مانند ،IEEE519 نياز به اندازه گيريIEC61000-4-7] وIEC61000-4-30 هارمونيكها تا مرتبه 50ام )از 50هرتز تا 2/5كيلوهرتز( دارند] [3]،[2و فليكر مطابق استاندارد IEC61000-4-15نياز به اندازه گيري فركانس مدولاسيون بين 0/5تا 33هرتز دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *