بررسي خطاها در سيستمهاي نامتعادل توزيع با سيم برگشتي زمين

اهميتم قدار جريان اتصال كوتاه در طراحي سيستم زمين شبكه، محل و تنظيمات تجهيزات حفاظتي شبكه، قدرت قطع
و وصل مدارشكن ها، انتخاب نوع تجهيزات سيستم توزيع و بسياري از موارد ديگر، سبب توجه روز افزون مهندسين برق
به لزوم برآورد دقيقتر آن شده است. در اين مقاله روشي سر يع، آسان و كارآمد، جهت محاسبه جريان اتصال كوتاه شبكه و افت ولتاژ ناشي از آن ارائه شده است. پايه و اساس اين روش، استفاده از دو ماتريس وابسته به هم بوده كه اين ماتريس ها با توجه به توپولوژي شبكه تشكيل مي شوند. از اين ماتريس ها ميتوان جهت بررسي تغيير ولتاژ شين ها، جريان تزريقي به شين ها و جريان شاخه ها در شرايط خطا استفاده شود . در اين مقاله، ابتدا استفاده از اين ماتريسها و تركيب آن ها جهت محاسبه جريان هر نوع خطاي نامتقارن و افت ولتاژهاي ناشي از آن ارائه شده و سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB ، برنامهاي جهت محاسبه جريان خطاهاي نامتقارن در شبكه هاي نامتعادل توزيع تهيه شده است . در پايان با در نظر گرفتن شبكه اي منطبق بر شبكه هاي فشار متوسط توزيع داخلي (عدم حضور سيم نول،جنس و آرايش خطوط )، نتايج برنامه مورد ارزيابي قرار گرفته شده است.

 

رضا ابراهيمي -صادق جمالي- عبدا… بابايي
دانشگاه علم و صنعت
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *