بررسي حالت جزيره شدگي منابع توليد پراكنده و حفظ شرايط پايدار سيستم با DSTATCOM

توليد توان از منابع توليد پراكنده و انرژيهاي نو بدليل مزاياي زياد و متنوع اين توليدات در حال گسترش است و در آينده نيز جزو منابع اصلي توليد انرژي خواهد بود. منابع توليد پراكنده عمدتاً شامل فتوولتائيك, توربينهاي بادي, ميكروتوربينها, پيلهاي سوختي و زمينگرمايي و … هستند كه برخي از آنها توان DCتوليد ميكنند و مابقي از  ژنراتورهاي القايي و سنكرون سهفاز براي توليد برق استفاده ميكنند. مطالعه اين نوع ژنراتورها از لحاظ عملكرد جزيرهاي با سيستم براي حفظ پايداري سيستم و كيفيت توان و قابليت اطمينان مطلوب اجتناب ناپذير است. در اين مقاله كاركرد جزيرهاي منابع توليد پراكنده از زواياي كيفيت توان و عملكرد گذرا مورد بررسي قرار ميگيرد و استفاده از ادواتي نظير DSTATCOMبراي حفظ حالت پايدار سيستم در شرايط جزيرهشدگي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *