بررسي حالتهاي گذراي ناشي از كليدزني و قطع دو فاز در خطوط انتقال قدرت توسط نرم افزار EMTP/ATP

در يك سيستم قدرت همواره به هر دليلي امكان خروج سيستم از حالت عادي كار و ايجاد حالت گذرا وجود دارد. حالتهاي گذرا ناشي از كليدزني ) ،(switchingصاعقه و عيبهاي رخ داده در سيستم ميباشد كه بسيار مخرب هستند و ممكن است آسيبهاي جدي به ادوات سيستم برسان .دن بههمين دليل تحليل شبكهي قدرت در حالت گذرا يكي از مباحث مهم در بهرهبرداري و مديريت سيستمهاي قدرت براي تحليل حالتهاي گذرا در سيستمهاي قدرتEMTP/ATP (Electromagnetic/Alternative Transient Program) ميباشد. نرم افزار طراحي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *