بررسي توجيه اقتصادي و برآورد هزينه تمام شده سيستم توليد همزمان برق، گرمايش، سرمايش و آب گرم مصرفي در نيروگاه پرند

استفاده از حرارت بازيافتي از سوخت مصرف شده در نيروگاه گازي پرند به منظور توليد همزمان گرمايش، سرمايش و آب
گرم مصرفي مورد نياز شهر جديد پرند و بررسي هزينه همسطح شده توليد هريك از اين مولفه ها موضوع اصلي اين مقاله مي باشد . بدين منظور ابتدا ميزان برق، گرمايش، سرمايش و آب گرم مصرفي استحصالي از دود خروجي توربينهاي گازي و پتانسيل تقاضاي منطقه براي انرژي گرمايشي، سرمايشي و آبگرم مصرفي، محاسبه شده و هينه هاي لازم جهت احداث و بهره برداري از سيستم مزبور مورد بررسي قر ار مي گيرد. سپس توجيه اقتصادي اجراي طرح و هزينه همسطح شده توليد هر يك از مؤلفه هاي برق، گرمايش، سرمايش و آب گرم مصرفي و در نهايت هزينه همسطح شده كل سيستم مورد محاسبه قرار ميگيرد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه طرح مزبور داراي توجيه اقتصادي مي باشد و چنانچه صرفه جويي ناشي از عدم  مصرف گاز طبيعي براي توليد گرمايش، سرمايش و آب گرم مصرفي شهر جديد پرند را نيز به آن اضافه نمائيم توجيه پذير بودن طرح بيشتر نمايان مي گردد . همچنين بررسي هزينه همسطح شده مولفه هاي سيستم بجز برق نيز نشان مي دهد كه آب گرم مصرفي داراي كمترين و سرمايش و گرمايش به ترتيب داراي بيشترين هزينه همسطح شده درسيستم مي باشند.مقاله حاضر به معرفي بخشي از نتايج حاصل از مطالعات انجام شده در پروژه اي با عنوان “امكان سنجي توليد همزمان برق، حرارت و برودت در پنج نيروگاه منتخب كشور (آبادان، اروميه، پرند، سنندج و هرمزگان )” به كارفرمايي معاونت محترم امور انرژي وزارت نيرو، جهت گرمايش، سرمايش و آبگرم مصرفي منطقه اي شهر جديد پرند بطورنمونه مي پردازد.

 

دكتر رضا متقيان  عبدالرضا فاتح
مركز توسعه فن آوري نيرو (متن)  بخش نيروگاه
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *