بررسي تحليلي و شبيه سازي ولتاژ گذراي بازگشتي در كليدهاي قدرت در خطوط انتقال جبرا نشده با خازن سري

در اين مقاله تاثير جبرانسازي خازن سري بر روي ولتاژ گذراي بازگشتي (TRV) با استفاده از روش تحليلي و همچنين نتايج حاصل از شبيه سازي براي دو حالتي كه خازن در طرفين خط و يا در وسط خط نصب گردد، بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه وجود خازن سري سبب افزايش TRV مي گردد. بنابراين هنگام استفاده از جبرانسازي سري براي خطوط انتقال لازم است مطالعات گذرايي صورت گيرد تا طراحي كليدها و تدابير حفاظتي آنها بدرستي انجام شود. در اين مقاله از ديدگاه قطعي براي شبيه سازي استفاده شده است ولي تاثير عدم قطعيتهاي مختلف موجود در مساله مانند نوع و مكان خطا بر روي TRV بررسي شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *