بررسي تجربي 4روش تركر سيستمهاي فتوولتاييك سايت انرژيهاي نو دانشگاه ولي عصرعج رفسنجان

استفاده از سيستمهاي فتوولتاييك بدليل هزينههاي كمتر نسبت به ديگر روشهاي توليد برق خورشيدي افزايش روزافزوني را داراست. در ايران 2نوع پنل مونوكريستال و پلي كريستال رواج بيشتري دارند، در سايت انرژي هاي نو دانشگاه ولي عصر)عج( از اين 2نوع پنل استفاده شده است تا بتوان با تحقيقات قابل انجام بر روي آنها بهترين پنل با بهترين نوع تركر را براي اين منطقه انتخاب نماييم. افزايش بازده و كاهش هزينه هاي استفاده از اين پنلها مورد توجه محققان مي باشد. در اين تحقيق بصورت تجربي 4 روش تركر در 4روز متوالي اواسط خرداد ماه در سيستم هاي موجود سايت انرژي هاي نو دانشگاه ولي عصر)عج( مورد بررسي قرار گرفته اند، با توجه به نتايج بدست آمده روش دوم)از صبح تا ساعت 11پنلها در جهت شرق و از 11تا 14در راستاي افق و بدون حركت و از ساعت 14در جهت غرب بيشترين بازده را دارا مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *