بررسي تجربي عملكرد نازلهاي فاگ ساخت داخل مورد استفاده در سيستم خنك كاري هواي ورودي توربينهاي گازي

نازلهاي پاشش آب نقش مهمـي در رانـدمان عملكـرد سيـستم خنك كن هواي ورودي توربين گاز بـر عهـده دارنـد. در ايـن مقاله، ضمن ارايه مراحل طراحي و سـاخت يـك نمونـه نـازل توليد مه فاگ از نوع پين دار، نتايج تست و بررسي عملكـرد آنها ارايه ميگردد. نتايج آزمونهاي انجام شده نشان ميدهد كـه عملكرد نازلهاي ساخته شده داخلي در مقايسه بـا نمونـههـاي خارجي در حد مطلوبي قـرار دارد بـه صـورتي كـه قطرهـاي شاخص D32و DV90اندازهگيري شـده بـه روش PDPAدرفشار 140بار براي نازلهاي ساخت داخل به ترتيب برابر 32و 44 ميكرون ميباشد كه اين مقادير براي نـازل نمونـه خـارجي Mee-fogبه ترتيب برابر 33و 38ميكرون اسـت. همچنـين در اين بررسي تأثير فشار سيال بر روي دبـي خروجـي و قطـر و قطـر قطرات توليدي نازلها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *