بررسي تاثير محل، ظرفيت و نحوه بهره برداري از منابع توليد پراكنده در كاهش تلفات شبكه هاي توزيع

امروزه با گسترش شهرها و نياز روزافزون به انرژي الكتريكـي و محدوديتهاي موجود از لحاظ اقتصادي، مكـاني و …..بـراي احداث پستهاي جديد و نيروگاههاي بزرگ از طرفي موجـب شده است تا كاربرد منابع توليد پراكنـده روز بـه روز اهميـت بيشتري يابد. موارد مهمي كه در استفاده از اين منـابع بايـد در نظر داشت محـل نصـب، ظرفيـت منبـع و نحـوه بهـره برداري از اين توليدات مي باشد. در اين مقاله تـاثيرات محـل منابع پراكنده با توجه بـه محـل بـار و ظرفيـت و نحـوه بهـره برداري از آنها )ميزان توليد توان اكتيـو و راكتيـو( بـا در نظـر گرفتن رفتار بار بر روي ميزان تلفات يك فيـدر توزيـع مـورد بررسي قرار گرفته و نشـان داده خواهـد شـد كـه چگونـه بـا انتخاب مناسب اين پارامتر ها در شبكه هاي توزيع مـي تـوان به حداقل تلفات شبكه و بهره برداري بهينه دست يافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *