بررسي تاثير محدود ساز ابررسانائي جريان خطا بر روي پايداري گذراي سيستم قدرت

استفاده از محدود سازهاي ابررسانائي جريان خطا مي تواند موجب كاهش سطح جريان اتصال كوتاه، بهبود كيفيت ولتاژ و افزايش پايـداري سيستم قدرت گردد. در اين مقاله به مساله بهبود پايداري گذراي سيستم قـدرت بـا اسـتفاده از محـدود سـاز جريـان خطـاي ابررسـانائي پرداخته شده است. با استفاده از معيار سطوح برابر براي يك سيستم قدرت ساده، زاويه رفع خطاي بحراني براي ژنراتور در دو حالت بـدون SFCL و وجود SFCLدر دو نقطه از سيستم تحت شرايط خطاي سه فاز متقارن محاسبه شده است. با توجه به نتـايج مـي تـوان نتيجـه گرفت كه وجود موجب افزايش پايداري گذراي سيستم قدرت مي گردد SFCL

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *