بررسي تاثير كشساني تقاضا- قيمت بر روي شاخصهاي سيستم قدرت تجديد ساختار يافته

در سيستم هاي قدرت تجديـد سـاختار يافتـه، بـر خلاف سيستم هاي قدرت سنتي قيمـت انـرژي الكتريكـي در ساعت هاي مختلف، ارتباط مستقيمي با ميزان تقاضاي انـرژي الكتريكي در آن ساعت ها دارد. طبيعتـا در سـاعت هـاي اوج بار، به لحاظ قرار گرفتن ژنراتورهاي با هزينـه نهـايي بـالا بـه عنوان ژنراتورهاي حدي كـه در تعيـين قيمـت هـاي گـره اي نقش دارند و همچنين به لحاظ احتمـال بيشـتر وقـوع پديـده تراكم در خطوط انتقال نسبت به ساعت هاي كم باري، قيمت انرژي الكتريكي بيشتر مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *