بررسي تاثير فواصل الكتريكي بر روي عملكرد كنترل توليد خودكار توسعه داده شده E-AGC در تنظيم فركانس سيستم هاي آينده

در اين مقاله مساله تنظيم فركانس در سيستم هاي انرژي الكتريكي آينده مورد بررسي قرار گرفته است . از آنجا كه حضور منابع
انرژي تجديد پذير F 0 RESsدر آينده بخشي اجتناب ناپذير از شبكه انرژي برق خواهد بود بررسي تنظيم فركانس در شبكه با حضور تعداد بالاي اين منابع حياتي مي باشد . روش تنظيم فركانس كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد ، كنترل توليد خودكار  ،  P P1F AGCبر مبناي فرض حالت پايدار مي باشد اما باتوجه به تغييرات سريع در توان توليدي
RESها ديگر نمي توان اين فرض را در نظر گرفت . ما در اين جا عملكرد طرح AGCمبتني بر متغيير هاي تعاملي  P P2FE-AGCرا براي تنظيم فركانس و در عين حال كاهش هزينه هاي تنظيم فركانس مورد بررسي قرار داده ايم. عملكرد E-AGCبر روي يك سيستم نمونه مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *