بررسي تاثير عدم تغيير ساعت رسمي كشور در شبكه برق ايران

یکی از روش هاي مهم و مورد استفاده در دنيـا جهـت صـرفه جوئي انرژي ، استفاده بهينـه از طـول زمـان روشـنائي روز در شش ماهه اول سال است. نام علمي شـناخته شـده ايـن روش  اسـت كـه در اكثـرDaylight Saving Time ) DST ) كشورهاي صنعتي و در حال توسعه استفاده مي شود. در اين مقاله با توجه به تصميم دولـت در عـدم اجـراي تغييـر ساعت رسمي كشور ، اقدام به پيش بيني بار سـاعتي شـبكه در چهار مـاه اول سـال 1386در صـورت اجـراي برنامـه تغييـر ساعت رسمي كشور همانند ساليان گذشته گرديده و با آمار بار ساعتي كشور در چهـار مـاه اول سـال 1386مقايـسه صـورت گرفته است. اطلاعات مورد استفاده در اين مقاله بار ساعتي 10 سال شبكه سراسري برق ايران از سال 1375الـي 1384اسـت كه در اين بازه زماني ساعت رسمي كـشور در نيمـه اول سـال تغيير مي كرده است. جهت پيش بيني بار از مدل هموار سـازي نمائي در علم اقتصاد سنجي استفاده شده و سپس در موارد زير اين بارها اين بارهاي ساعتي با بارهاي ساعتي اتفاق افتاده سال 1386بـا يكديگر بررسي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *