بررسي تاثير ضرايب تشويق و تبخير در عملكرد شيوه بهينه سازي اجتماع مورچگان براي يافتن مشخصه تفاضلي الگوريتم رمز قطعهاي سرپنت

اين دودر اين مقاله تاثير ضرايب تشويق و تبخير در ميزان كارايي بكارگيري شيوه بهينهسازي اجتماع مورچگان جهت يافتن كموزنترين راه چندمسير در گراف حاصل از نمايش يك الگوريتم رمز توسط مدل بازنمايي تفاضلي الگوريتمهاي رمز قطعهاي مورد بررسي قرار گرفته است. تاثير دو پارامتر ضريب تشويق و ضريب تبخير در روند يافتن يك راه چندمسير مناسب در گراف نمايش عملكرد تفاضلي الگوريتم رمز قطعهاي سرپنت، بعنوان يك رمز نمونه، مورد بررسي قرار گرفته و مقادير مناسب براي آنها بدست آمده است. نتايج آزمايشات انجام شده نشان ميدهد كه بترتيب مقادير ٠/٠١و ٠/١مقادير مناسبي براي این دو پارامتر باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *