بررسي تاثير رشد فن آوري اطلاعات بر راهبرد اشتغال زايي کشورها

سير تحولات جهاني نظير تغييرات چشمگير در گستره جمعيتي، استقبال از مهاجرت، زايش فناوريهاي جديد و ظهور ديدگاههاي نوين در مديريت سازماني افقهاي تازه اي را فراروي برنامه ريزان امور اشتغال قرار داده است از سوي ديگر فناوري اطلاعات نيز موجب توليد موقعيتهاي جديد شغلي و نيز زمينه ساز تغييراتي بنيادين در بسياري از مشاغل ديگر بوده است جهاني شدن، تسهيل روند تعامل و ارتباطات و تغييرات اقتصادي موجب پيدايش بازار كار تازه اي شده است كه نياز نيروي كار آن مهارت و آموزشهاي جديد است . چشم انداز سالهاي آينده آشکار ميسازد که اجزاي فناوري اطلاعات از هماهنگي بيشتري برخوردار خواهد شد و اثرگذاري آن بر وضعيت اشتغال و ارتباط بين كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه نمايان تر خواهد شد. اين مقاله که با هدف بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات بر اشتغال تهيه شده است مي کوشد ، ابتدا به اهميت اشتغال زايي و وظايف و محدوديت دولتها در برنامه ريزي اشتغال اشاره کند و سپس چالشهاي جهاني تاثيرگذار بر مقوله اشتغال، از قبيل تغييرات جمعيتي، تغيير در نيازهاي جامعه، مهاجرت، تحول در فناوري اطلاعات و ظهور فناوريهاي نو، تسهيل در ارتباطات، پديده جهاني شدن و ظهور مشاغل جديد را مورد بررسي قرار دهد. در ادامه نمونه هايي از مشاغل نوظهور معرفي خواهد شد كه از رهگذر ظهور و توسعه فناوري اطلاعات ايجاد شده اند. درنهايت نيز ، چشم انداز وضعيت پنج شغل نمونه در سال 2010 موردبررسي قرار خواهد گرفت و مقاله با ارائه چند راهكار پيشنهادي ، خاتمه مي يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *