بررسي تاثير دقت پيشبيني انرژي باد بر نتايج مسئلهي در مدار قرار گرفتن واحدهاي حرارتي با استفاده از معيارهاي ارزيابي برنامه ريزي تصادفي دو مرحلهاي

امروزه استفاده از منابع انرژي تجديدپذير عليالخصوص انرژي باد در سيستمهاي قدرت بهسرعت رو به گسترش مي- باشد. مهمترين مسئله براي حضور اين منابع، طبيعت نوساني و منقطع سرعت باد است كه برنامهريزي مطمئن توليد و بهره- برداري بهينه از سيستم را با مشكلات و پيچيدگيهاي فزايندهاي مواجه ميكند . بنابراين تعيين بهينهي ميزان مشاركت واحدهاي توليد در سيستم قدرت ) (UCدر حضور واحدهاي بادي حائز
اهميت ميباشد. مسئلهي UCيك مسئلهي بهينهسازي تركيبي و غيرخطي شامل متغيرهاي صحيح و با هدف حداقلسازي تابع هزينه ميباشد . از طرفي يكي از بهترين ابزارها براي مدلسازي اثر عدم قطعيت واحدهاي بادي در مسئلهي ،UCبرنامهريزي تصادفي ) (SPاست. در اين مقاله يك مدل برنامهريزي تركيبي خطي- عدد صحيح ) (MILPبا برنامهريزي تصادفي دو مرحلهاي براي شبيهسازي مسئلهي UCبا حضور واحدهاي بادي پيشنهاد شده است. هدف مقاله ارزيابي اثر دقت پيشبيني انرژي بادي بر نتايج مسئلهي UCميباشد. اين ارزيابي از طريق بررسي تعدادي پيشبيني مختلف با واريانسهاي متفاوت انجام گرفته كه هر پيشبيني خود داراي تعداد معيني سناريوي با احتمالهاي رخداد معين ميباشد. براي مقايسه نتايج از معيارهاي تصادفي EVPIو VSS كه به ترتيب برابر با ارزش حل با اطلاعات كامل و ارزش حل تصادفي ميباشند، استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *