بررسي تاثير بكارگيري سيستم هاي سرمايشي دومرحله اي تبخيري بر پيك بار ساليانه

نظر به سهم قابل توجه انرژي الكتريكي مصرفي براي سرمايش و تأثير بسيار زياد آن بر پيك بار ساليانه، مديريت انرژي در تجهيزات سرمايشي از ديدگاه ملي بسيار با اهميت مي باشد. استفاده از سيستم هاي سرمايش تبخيري دومرحله اي Two-Stage Evaporative Cooler براي سرمايش ساختمانها، يكي از روشهاي مديريت مصرف انرژي الكتريكي در سمت تقاضا محسوب مي شود كه نسبت به ساير تجهيزات سرمايش غير مركزي داراي مزاياي فراواني مي باشد. در اين مقاله ، عملكرد كولرهاي آبي دومرحله اي نسبت به كولرهاي آبي تك مرحله اي و كولرهاي گازي بررسي و مورد مقايسه قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد كه نسبت بازده انرژي (EER) در كولرهاي آبي دومرحله اي بين 31 تا 40 مي باشد كه نسبت به كولرهاي آبي متداول در كشور (داراي نسبت بازده انرژي 20 تا 30 ) و كولرهاي گازي (داراي نسبت بازده انرژي 2 تا 3 ) بالاتر بوده و شرايط هواي خروجي آن نيز مطلوبتر مي باشد. در ادامه نيز تأثير استفاده از اين نوع سيستم هاي سرمايشي بر كاهش ديماند مصرف انرژي الكتريكي در يك ساختمان نمونه در شهر تهران مورد بررسي قرارگرفته و نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه در صورت جايگزيني كولر هاي گازي با كولر هاي دو مرحله اي تبخيري، ديماند انرژي الكتريكي مورد نياز اين ساختمان به 0.1 مقدار قبلي كاهش يافته و انرژي الكتريكي مصرفي نيز براي ايجاد سرمايش متناظراً كاهش مي يابد.

 

نادر حاتمي، مهدي طهماسبي، وهاب مكار يزاده
پژوهشگاه نيرو، گروه انرژي و مديريت مصرف
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *